Blog

January 31, 2018

Bài 13 : Hướng dẫn thêm thẻ bông sen vàng cho khách hàng

Câu lệnh thêm thẻ bông sen vàng cho khách hàng

VD : Booking sau

XMHBLL
1.1TRAN/VAN TUNG 2.1TRAN/VAN NAM 3.1NGUYEN/VAN THANG
4.1NGUYEN/VAN VINH
1 VN 227T 20MAY J HANSGN HK4 1000 1210 /E
TKT/TIME LIMIT
1.TL30
PHONES
1.LTE0988865008
REMARKS
1.PVANHTHUY
RECEIVED FROM – TUNG
LTE.LTE4A6X 2108/06APR17 XMHBLL

Bài tập : Thêm mã thẻ bông sen vàng vào cho hàng khách 2.1 TRAN/VAN NAM

Câu lệnh :

FFVNSố thẻ bông sen vàng-khách cần thêm

Ký tên : 6THUY

Xác nhận : ER

VD :

FFVN123456789-2.1

6TUNG

ER

Hủy thẻ bông sen vàng :

Lệnh : FF1@

Ký tên :  6 Tên

Xác nhận : ER

Nghiệp vụ nâng cao (1S- SABRE)
About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *