TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách tách khách trong booking

otm64

Bước 1: Nhập mã điển chỗ vào ô trống.

Bước 2: Vào “Tùy sửa đặt chỗ” chọn mục xóa hành trình.

Bước 3: Ấn otm48b

 

otm65

 

Bước 4: Chọn hành khách mà bạn muốn tách khỏi booking

Bước 5: Ấn thực hiện tách

 

 

 

Sau khi chọn thao tác thành công, hệ thống sẽ trả về một thông báo Tách khách thành công.

otm66