TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách thêm Thẻ Bông sen vàng

 

otm54

Bước 1: Nhập mã điển chỗ vào ô trống

Bước 2: Vào “Tùy sửa đặt chỗ” chọn mục thêm thẻ Bông sen vàng đối với những khách

có thẻ Bông sen vàng do hãng cấp ( thẻ Titanium, Gold, Platinum..).

Bước 3: Ấn thực hiện

 

otm55

 

Bước 4: Điền mã số thẻ Bông sen vàng vào chỗ nhập thẻ.

Bước 5: Ấn nhập mã

 

 

 

 

Sau khi thêm thành công, hệ thống sẽ trả về thông báo việc thực hiện thêm Thẻ Bông sen Vàng thành công giống trong phần mềm 1S của
Vietnamairlines.

otm56