TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn cách tích hợp Hệ thống đặt giữ chỗ MAYBAY IBE lên website có sẵn

I. Tích hợp lên Website:

Khách hàng nhúng đoạn script dưới đây vào Header hoặc tất cả các trang của Website:

<script type="text/javascript">
var IBEBasePath = ("https:" == document.location.protocol ? "https://" : "http://") + "ibev2.maybay.net";
var IBEConfigs = {
languageCode: 'vi-VN',
colorScheme: 'default',
productKey: 'ProductKey do MAYBAY cung cấp',
searchForm: {
showHeader: true
}
};
(function () {
var ibe = document.createElement("script");
ibe.type = "text/javascript"; ibe.async = true;
ibe.src = IBEBasePath + "/embed.js";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(ibe, s);
})();
</script>

II. Tại vị trí muốn đặt khung tìm kiếm, nhúng đoạn code

<div class=”IBESearchForm”></div>

*Quý khách lưu ý, Khung tìm kiếm có thể đặt nhiều nơi và tại nhiều vị trí nhau trên Website của quý khách

III. Tại trang kết quả nhúng đoạn code

<div class=”IBESearchResult”></div>